PhanVũ Anh Quang

Giáo viên

Khóa học Python Fundamental Coding

Tổng quan

1. Kiến thức:  

  • Hiểu biết cơ bản về lập trình và tầm quan trọng đối với đời sống hiện tại

  • Nắm vững Python, cách ứng dụng Python trong nhiều lĩnh vực, cách cài đặt trên máy tính. 

  • Khám phá các khái niệm chính của ngôn ngữ Python bao gồm: biến, kiểu dữ liệu, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, hàm, danh sách, từ điển, xử lí tệp 

2. Kỹ năng:  

  • Phát triển kỹ năng viết mã Python, viết chương trình, hiểu cấu trúc tập lệnh. 

  • Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các chương trình tương tác, logic có điều kiện, vòng lặp và hàm. 

  • Kỹ năng đọc, ghi tệp, quản lý dữ liệu, sử dụng đường dẫn tệp trong Python. 

3. Sản phẩm:  

  • Áp dụng kiến thức thu được vào môi trường thực tế bằng cách xây dựng một dự án trò chơi đơn giản 

  • Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới bằng cách giải quyết vấn đề thông qua thiết kế trò chơi

Khóa học liên quan